164523 nemovitostí
562 recenzi
2289 firem

Najděte Váš vysvěný domov

Smluvní podmínky

Podmienky používania portálu Viemkdebyvam.sk

Prečítajte si prosím tieto Podmienky používania pred prvým použitím webových stránok http://viemkdebyvam.sk. Podmienky používania upravujú všetky Vaše práva a povinnosti ako používateľa stránok http://viemkdebyvam.sk. Zvýšenú pozornosť venujte prosím informáciám o ochrane osobných údajov. Ak s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, opustite prosím stránky pod doménou http://viemkdebyvam.sk. Zotrvaním na stránkach http://viemkdebyvam.sk udeľujete súhlas s týmito Podmienkami používania.

I.Úvodné ustanovenie

 1. Prevádzkovateľom je spol. Vimkdebydlim, s.r.o., se sídlem Praha 15, Smíchov, Na Hřebenkách 2163/39, PSČ 150 00, založená na základe zakladateľskej listiny spísanej formou notárskeho zápisu sp. zn. NZ 192/2014, N 208/2014, spísaného dňa 26. 5. 2014, JUDr. Klárou Hejtmánkovou, notárkou v Brne, so sídlom v Brne, Lidická 26 (ďalej len „prevádzkovateľ“).
 2. Stránky  http://viemkdebyvam.sk (ďalej iba „stránky") sú informačným portálom, ktorého prostredníctvom sú užívateľom sprostredkové informácie o konkrétnych lokalitách a nehnuteľnostiach na území Slovenskej republiky. Sprostredkovanými informáciami sú predovšetkým údaje z verejných zdrojov a príspevky užívateľov.
 3. Užívateľom je každá osoba, ktorá vstúpila na stránky, a to za účelom získania zverejnených informácií alebo za účelom vloženia informácií, hodnotenia alebo iných dát (ďalej len „príspevky"). Pre vstup na stránky a využívanie všetkých služieb nie je nutná registrácia.
 4. Stránky sú určené pre osoby, ktoré majú sídlo, trvalé bydlisko alebo domicil v Slovenskej republike, bez ohľadu na skutočnosť, že môžu byť dostupné aj pre iné osoby.

II.Obsah stránok

 1. Stránky http://viemkdebyvam.sk zhromažďujú príspevky informatívneho charakteru, ktoré obsahujú údaje o nehnuteľnostiach a lokalitách, ich hodnotenie a ďalšie údaje úzko spojené s komentovanou lokalitou.
 2. Užívateľ je oprávnený bezplatne využívať služby poskytované stránkami http://viemkdebyvam.sk, predovšetkým čerpať pre svoju osobnú potrebu všetky informácie zverejnené na stránkach a vkladať vlastné príspevky.
 3. Prispievajúci užívateľ je povinný vkladať iba také príspevky, ktoré obsahujú osobné údaje uvedené v bode II.1. Prispievajúci užívateľ sa zaväzuje zverejňovať iba také údaje a informácie, ktoré zodpovedajú skutočnosti, neobsahujú klamlivé ani zavádzajúce oznámenie.
 4. Uživatel se zavazuje uvádět pouze takové příspěvky, které svým obsahem nebo jeho částí neodporují dobrým mravům. Za odporující dobrým mravům se považují především nadávky, výrazy vulgární, rasistické, diskriminující, pornografické či jinak urážlivé, výrazy porušující platné zákony ČR. Posouzení, zda konkrétní příspěvek odporuje tomuto ustanovení, přísluší výhradně provozovateli.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť slová, výrazy alebo príspevky v rozpore s bodmi II.3 a II.4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať príspevky obsahujúce komerčné oznamy.
 6. Prevádzkovateľ nepreveruje obsah alebo pravdivosť príspevkov a nenesie za ne žiadnu zodpovednosť.
 7. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu, popr. inú formu propagácie akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom týchto stránok.
 8. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah webových stránok patriacim tretej osobe, ktoré možno navštíviť prostredníctvom stránok http://viemkdebyvam.sk.
 9. Prevádzkovateľ nezaručuje možnosť pripojenia a bezchybného fungovania stránok a nie je zodpovedný za akékoľvek priame alebo nepriame škody vzniknuté v dôsledku pripojenia k týmto stránkam alebo nemožnosti využívania ich obsahu.

III.Odstránenie príspevkov

 1. Ak je užívateľ presvedčený, že zverejnený príspevok odporuje dobrým mravom alebo podmienkam uvedeným v čl. II Podmienk používania  (ďalej iba „nevhodný príspevok"), je oprávnený požiadať sprostredkovateľa o jeho odstránenie, a to zaslaním žiadosti prostredníctvom e-mailovej korešpondencie na adresu info@vimkdebydlim.cz.
 2. Žiadosť o odstránenie nevhodného príspevku musí obsahovať identifikáciu príspevku, ktorý užívateľ chce odstrániť, a uvedenie dôvodu, prečo ho užívateľ považuje za nevhodný.
 3. Prevádzkovateľ nemá povinnosť vyhovieť žiadosti o odstránenie nevhodného príspevku. Prevádzkovateľ nemá povinnosť informovať užívateľa o tom, či jeho žiadosti vyhovel.
 4. Osoba, ktorá má za to, že zverejnený príspevok svojím obsahom poškodzuje jej dobré meno alebo povesť alebo iným spôsobom zasahuje do jeho osobných práv (ďalej iba „difamujúci príspevok"), má právo požiadať prevádzkovateľa o odstránenie difamujúceho príspevku.
 5. Žiadosť o odstránenie difamujúceho príspevku musí obsahovať identifikáciu odosielateľa, identifikáciu príspevku, opis alebo kópiu príspevku, jasné a konkrétne dôvody prečo je obsaj protiprávny, plnú moc, ak je osoba zastupovaná. Žiadosť musí byž zaslaná v listinovej forme na adresu sídla spoločnosti.
 6. Prevádzkovateľ odstráni difamujúci príspevok v prípade, že bude prostredníctom zaslaných podkladov zrejmý protiprávny obsah príspevku. V prípade, ak za zaslaných podkadov nebude možné objektívne posúdiť, že je obsah príspevku protiprávny, prevádzkovateľ ho odstráni až na predloženia rozhodnutia súdu alebo iného orgánu.

IV.Použitie obsahu webových stránok www.viemkdebyvam.sk

 1. Všetok obsah webových stránok, ako sú texty, grafika, obrázky, informácie, logá, software, všetky súbory a iný kompletný obsaj stránok, je chránený zákonmi regulujúcimi otázky práv duševného vlastníctva, najmä zákonom č. 441/2003 Sb., o ochranných známkach, v platnom znení, zákonom č. 121/2000 Sb., o autorskom práve, o právach súvisiacich s autorským právom a o zmene niektorých zákonov.
 2. Akékoľvek užitie stránok alebo ich častí na inú ako osobnú potrebu, najmä ich užitie vo forme šírenia, kopírovania, ďalšieho spracovania alebo úpravou či robení ďalších kópií za účelom zisku je možne iba s písomným súhlasom prevádzkovateľa.

V.Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ bude spracovávať užívateľom poskytnuté údaje v zmysle zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej iba „zákon o ochrane osobných údajov"), a to za účelom vytvorenia databázy užívateľov, realizácie marketingových akcií, ponúknutia obchodu a služieb a zaslania informačných oznamov.
 2. Užívateľ týmto prevádzkovateľovi udeľuje v zmysle § 5 a násl. zákona o ochrane osobných údajov vyslovený súhlas so spracovaním, najmä so zhromažďovaním, uchovávaním a zverejňovaním všetkých osobných údajov, ktoré poskytol prevádzkovateľovi..
 3. Súhlas so spracovaním svojich údajov podľa bodu V.2 týchto podmienok používania poskytuje užívateľ prevádzkovateľovi na celú dobu, počas ktorej bude prebiehať spracovanie jeho osobných údajov.
 4. Pred udelením súhlasu podľa čl. V. bod. 2 týchto podmienok používania bol užívateľ poučený o svojich právach podľa §12 a §21 zákona o ochrane osobných údajov a ďalej o skutočnosti, že poskytnutie osovbných údajov z jeho strany je dobrovoľné. Užívateľ má právo na prístup k informáciám o spracvaní ním poskytnutých údajov - na žiadosť uživateľa prevádzkovateľ pravdivo informuje uživateľa o účele spracovania, kategóriách, zdrojoch, povahe automatizovaného spracovania a príjemcoch jeho údajov. Užívateľ, ktorý zistí alebo sa domnieva, že jeho údaje sú spracované v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života, v rozpore so zákonom alebo sú tieto údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže užívateľ požiadať prevádzkovateľa o vysvetľenie a odstránenie závadného stavu, najmä o vykonanie opravy, doplnenie, blokovanie alebo likvidáciu jeho údajov. V prípade, že nebude užívateľovi vyhovené, môže sa za účelom zjednania nápravy obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.
 5. Jako správce osobních údajů je provozovatel oprávněn pověřit zpracováním osobních a citlivých údajů uživatele zpracovatele v souladu s §6 zákona o ochraně osobních údajů další zpracovatele. Dále mohou být poskytnuté údaje zpracovávány jinými osobami ve smyslu §14 zákona o ochraně osobních údajů na základě smlouvy se správcem nebo zpracovatelem. Správce, jeho zpracovatelé, popř. jiné osoby ve smyslu §14 zákona o ochraně osobních údajů budou údaje uživatele zpracovávat manuálně a automatizovaně, v rozsahu a k účelu vymezeném výše ve vztahu k provozovateli.
 6. Provozovatel a všechny jím pověřené osoby se zavazují zabezpečovat maximální ochranu osobních údajů. Za tímto účelem ve smyslu § 13 zákona o ochraně osobních údajů přijali taková technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se zákonem a jinými právními předpisy, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jinému zneužití osobních údajů.
 7. Ak užívateľ požaduje vykonať úplné zmazanie jeho údajov, resp. odmietne súhlasiť so spracovaním jeho údajov, je povinný požiadať o tento úkon písomne prevádzkovateľa, ktorý zaistí, aby poskytnuté dáta neboli akýmkoľvek spôsobom ďalej spracované.

VI.Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Podmienky používania, ako aj vzťahy vzniknuté medzi prevádzkovateľom alebo užívateľom, sa riadia podľa slovenského práva.Výkon súdnej právomoci akýchkoľvek nárokov vzniknutých na základe tejto zmluvy bude podliehať výhradne jurisdikcii slovenských súdov.
 2. Ak akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok používania bude ozačené ako neplatné príslušným súdom, neplatnosť takéhoto ustanovenia neovplyvní platnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok používania.
 3. Žiadne zrieknutie sa akýchkoľvek ustanovení týchto Podmienok používania nebude považované za ďalšie alebo pokračujúce sa zrieknutie tejto podmienky alebo inej podmienky.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez upozornenia tieto Podmianky používania zmeniť.

Tieto podmienky používania sú platné od 1. 6. 2014